Wet en regelgeving

Voertuigcategorieen

Regeling voertuigen

‘Regeling voertuigen’ bevat regelingen tot uitvoering van hoofdstuk 3 en 6 van de Wegenverkeerswet 1994.

Volgens de Regeling voertuigen d.d. 1-1-2017 mogen vaste voertuigonderdelen zonder EU-typegoedkeuring niet op de openbare weg in gebruik worden genomen (art. 4.2-1). Dit geldt ook voor led verlichting. Led verlichting zonder EU-typegoedkeuring mag wel worden gebruikt als werkverlichting. Deze dient apart te worden geschakeld m.b.v een schakelaar en mag niet in combinatie aangesloten zijn met het groot/dim of achterlicht.

Hieronder volgt de tekst van artikel 4 uit de Regeling voertuigen d.d. 1-1-2017.

Artikel 4.1

Het is verboden nieuwe voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O, T, C, R en S die op grond van richtlijn 2007/46/EG, verordening (EU) 167/2013 of verordening (EU) 168/2013 moeten beschikken over een EU-typegoedkeuring te verkopen of in het verkeer te brengen, indien deze voertuigen niet over een EU-typegoedkeuring beschikken.

Artikel 4.2

 • 1 Het is verboden een nieuw onderdeel dat of een nieuwe technische eenheid die bedoeld is om deel uit te maken van een voertuig van de voertuigcategorieën, genoemd in artikel 4.1, te verkopen of in het verkeer te brengen, indien dat onderdeel of die technische eenheid:

  • a. niet voldoet aan de voorschriften van de relevante EU-richtlijnen en EU-verordeningen opgenomen in bijlage IV of XI van richtlijn 2007/46/EG, bijlage I van verordening (EU) 167/2013, en bijlage II en V tot en met VIII van verordening (EU) 168/2013, of de relevante VN/ECE-reglementen; of

  • b. niet is voorzien van het krachtens de relevante EU-richtlijn of EU-verordening, of krachtens het relevante VN/ECE-reglement vereiste typegoedkeuringsmerk.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op onderdelen of technische eenheden die:

  • a. speciaal worden gebouwd of ontworpen voor nieuwe voertuigen die niet vallen onder de richtlijnen en verordeningen, bedoeld in het eerste lid;

  • b. zijn bedoeld voor montage op voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigcategorieën M, N en O waarvoor uit hoofde van de artikel 3.2, tweede lid, typegoedkeuringen zijn verleend die betrekking hebben op het desbetreffende onderdeel of de desbetreffende technische eenheid;

  • c. zijn bedoeld voor montage op voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O, T, C, R en S waarvoor uit hoofde van onderscheidenlijk de artikelen 3.2, derde lid, 3.3 en 3.4 typegoedkeuringen zijn verleend die betrekking hebben op het desbetreffende onderdeel of de desbetreffende technische eenheid; of

  • d. zijn bedoeld voor montage op voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O, T, C, R en S waarvoor uit hoofde van artikel 3.7 individuele goedkeuringen zijn verleend.

Artikel 4.3

Het is slechts toegestaan de onderdelen of uitrustingsstukken die zijn opgenomen in bijlage XIII van richtlijn 2007/46/EG te verkopen, te koop aan te bieden of in het verkeer te brengen indien hiervoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 31 van die richtlijn, tenzij de in het derde lid van dat artikel vermelde uitzonderingen van toepassing zijn.

Zie voor de Regeling voertuigen bijvoorbeeld de website http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2017-01-01

APK
U riskeert u een boete van de politie wanneer mede weggebruikers hinder hebben van de gevoerde verlichting. Bij de APK keuring wordt ook op de verlichting gelet. Wanneer led verlichting op een voertuig apart geschakeld kan worden is dit bij de APK keuring van het voertuig geen reden voor afkeur. Hieronder volgt de tekst van de APK-keuringseisen en de wijze van keuring voor personenauto’s.

Artikel 5.2.64

Verbod van verblindende lichten

1. Personenauto’s mogen, met uitzondering van grote lichten, niet zijn voorzien van verblindende lichten.

Wijze van keuren: Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.

2. Personenauto’s mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten en de remlichten ten behoeve van het noodstopsignaal niet zijn voorzien van knipperende lichten.

Wijze van keuren: Visuele controle.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op personenauto’s in gebruik bij de in artikel 29, eerste lid, en artikel 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten.

Wijze van keuren: Visuele controle.

4. In afwijking van het tweede lid mogen de zijmarkeringslichten van personenauto’s synchroon met de richtingaanwijzers aan dezelfde kant van het voertuig knipperen.

Wijze van keuren: Visuele controle.

Artikel 5.2.65

Verbod andere dan verplichte of toegestane lichten

1. Personenauto’s mogen niet zijn voorzien van:

a. meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.2.51, 5.2.51a, 5.2.57 en 5.2.57a is voorgeschreven of toegestaan;

b. in het voertuig aanwezige lichten of objecten die licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig.

Wijze van keuren: Visuele controle. Indien lichtarmaturen aanwezig zijn die niet zijn voorgeschreven dan wel toegestaan, mogen de lichten hiervan niet werken.

2. Personenauto’s niet in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, mogen niet zijn voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaai-, flits- of knipperlichten of voorwerpen die de indruk wekken dat het voertuig is voorzien van een dergelijke lichtarmatuur.

Wijze van keuren: visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.

Bovenstaande tekst is overgenomen van wetten.overheid.nl en rdw.nl. Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Check voor de meest actuele wet- en regelgeving deze websites. Mudlight Nederland is niet aansprakelijk als u zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving houd.