Alg. voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Mudlight Nederland.

LEVERINGSVOORWAARDEN:

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mudlight Nederland en op alle met Mudlight Nederland aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Mudlight Nederland ingestemd is.
1.5 De internetsite van Mudlight Nederland richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mudlight Nederland in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Mudlight Nederland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Mudlight Nederland en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per email, gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en Mudlight Nederland komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Mudlight Nederland zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mudlight Nederland garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.8 Indien de koper de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2.9 De koper staat ervoor in dat hij bij de registratie en bestelling van producten op de website, alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid heeft verstrekt.
3.0 In het geval van een verzoek tot intracommunautaire levering, dient de koper voor betaling en levering een geldig btw-nummer aan te leveren. Het opgegeven btw-nummer nummer wordt voor levering gecontroleerd via de website van de Europese commissie voor het uitwisselen van informatie over btw-nummers. Indien het btw-nummer niet als geldig btw-nummer wordt herkend, zal Mudlight Nederland de koper hierover inlichten en hem de gelegenheid geven alsnog een geldig btw-nummer door te geven. Pas na ontvangst van een geldig btw-nummer kan Mudlight Nederland overgaan tot levering. Er wordt i.v.m. btw-fraude alleen geleverd op het bij het btw-nummer bekend adres.

3. Prijzen.
3.1 Alle productprijzen op onze website zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Mudlight Nederland in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
3.4 Voor bezorging buiten de Europese Unie zijn, tenzij anders overeengekomen, eventuele uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen, etc. voor rekening van de koper. Deze bedragen staan niet vermeld op de initiële overeenkomst middels de website tot stand gekomen.
3.5 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
3.6 Alle vermelde productprijzen zijn exclusief eventuele verzend- en bezorgkosten.
3.7 Alle productprijzen zijn stuksprijzen, tenzij anders aangegeven.


4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, Ideal, Paypal of contant .
Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
Mudlight Nederland kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Mudlight Nederland
4.2 In het geval door Mudlight Nederland een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Mudlight Nederland als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Mudlight Nederland bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Mudlight Nederland ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Mudlight Nederland kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken indien er gekozen is voor een zending met trackingcode. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht, en/of indien de klant heeft gekozen voor een onverzekerde brievenbuszending.
5.5 De koper is gehouden bij de levering van de producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoordt. Indien het geleverde naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling van te doen aan Mudlight Nederland. In geval het geleverde op een door de koper aangewezen afwijkende afleveradres is geleverd dan dient de koper de eventuele tekortkoming op de pakbon te noteren, of bij gebreke daarvan, onverwijld op een andere wijze van de tekortkoming mededeling te doen aan Mudlight Nederland.
5.6 Indien een gebrek ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de koper dit binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Mudlight Nederland kenbaar te maken. Na het verstrijken van de hier bedoelde termijnen, vloeit er voor Mudlight Nederland uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort, onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent garantie is bepaald.
5.7 De koper is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de producten worden opgeslagen voor rekening van de koper nadat Mudlight hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De koper is in dat geval, naast de overeengekomen prijs, redelijke kosten voor opslag van de producten verschuldigd. Bovendien komen de gemaakte verzendkosten voortvloeiende uit de weigering voor rekening van de koper.
5.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Retour en recht van ontbinding
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien werkdagen na aflevering van het product in kwestie. U dient binnen de zichttermijn van 14 dagen aan te geven dat u uw bestelling wilt retourneren. Na de melding heeft u nog 14 dagen de tijd om de order daadwerkelijk te retourneren.
6.2 Indien de koper het recht van ontbinding toekomt, dient hij gedurende de termijnen als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
6.3 Indien de koper gebruik maakt van het recht van ontbinding, dan zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat incl. verpakking weer aan Mudlight ter beschikking stellen.
6.4 Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, Mudlight gerechtigd is deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
6.5 In geval de koper niet handelt in hoedanigheid van consument, zal Mudlight een product dat onderhevig is geweest aan waardevermindering, nimmer retour nemen.
6.6 Indien de koper gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering voor zijn rekening.
6.7 Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd:
- producten tot stand gebracht overeenkomstig aanvraag / specificaties van koper;
- een op aanvraag geleverd buitenassortiment artikel;
- obd tools;
- een product waarvan de garantieverzegeling is verwijderd of verbroken.
- een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
6.8 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Mudlight Nederland zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Mudlight Nederland garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Mudlight Nederland is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mudlight Nederland. Mudlight Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Mudlight Nederland, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 De Koper is verplicht het product aan Mudlight Nederland te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Mudlight Nederland worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de koper. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op Mudlight Nederland op het moment dat de producten door of namens Mudlight Nederland in ontvangst zijn genomen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Mudlight Nederland zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. Voor retourzending, ruilen en/of garantie dient de koper gebruik te maken van het RMA formulier die te downloaden is op onze website. De aanvullende voorwaarden hiervoor staan vermeld op de pagina retour en garantie.Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Mudlight Nederland of de fabrikant zijn verricht;
- indien gebreken het gevolg zijn van beschadigingen of niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid;
- Indien beschadiging is ontstaan door condensvorming in/of overbelasting van het product;
- indien er sprake is van corroderende of materiaal aantastende effecten veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen, zout water, agressieve schoonmaakmiddelen, extreme koude of enige andere conditie.
- indien de koper de bedradingen die in de producten zijn aangebracht doorknipt of doet doorknippen;
- indien de garantieverzegeling die is aangebracht is verbroken of verwijderd;
8.8 De Koper is gehouden Mudlight Nederland te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Mudlight Nederland mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
8.10 De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie: 
- Verlichtingsdelen: Geen garantie op xenon/gloei/led/halogeenlampen zelf. 
- Verlichtingsdelen: Geen garantie op pasvorm van led- en/of xenonlampen.
- Verlichtingsdelen: Geen garantie op glasbreuk.
8.11 Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan geen aanspraak op garantie bestaat, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper. Mudlight Nederland streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van koper tot betaling van deze kosten onverlet.
8.12 Mudlight Nederland geeft geen garantie voor producten, die als gevolg van onkundige behandeling of installatie mechanische of elektronische defecten vertonen of niet aantoonbaar bij ons werden gekocht.
8.13 Mudlight Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaan is door onkundige personen die het product verkeerd hebben gemonteerd. Mudlight Nederland raad haar klanten nadrukkelijk aan de producten ten allen tijde te laten monteren door hiervoor gekwalificeerde personen of bedrijven.
8.14 Mudlight Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
8.15 De koper vrijwaart Mudlight van alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Mudlight en in verband met het gebruik van de door hem geleverde producten.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Mudlight Nederland niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Mudlight Nederland , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mudlight Nederland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf. 
10.3 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in couranten, internet en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
10.4 Alle door of in opdracht van Mudlight Nederland gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 10.2 blijven eigendom van Mudlight Nederland en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Mudlight Nederland te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Mudlight Nederland van € 100,- per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

11. Persoonsgegevens.
11.1 Mudlight Nederland zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid en verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens. Mudlight Nederland neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht (AVG).

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van Mudlight Nederland kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Mudlight Nederland geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Mudlight Nederland vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Mudlight Nederland vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Mudlight Nederland zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Mudlight Nederland hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.

15. Indentiteit van de Ondernemer
Mudlight Nederland
Mozartstraat 47
7604GN Almelo
Nederland
(geen bezoekadres!)

KVK-Nr: 62325841
BTW-Nr: NL001575409B76
IBAN: NL42KNAB0720621267
BIC: KNABNL2H

Mudlight Nederland is een onderdeel van Lokamp Handelsonderneming